Bredabaan oud

Bredabaan 1e ontwerp

Bij de oprichting van Baroniespoor in 1986 is besloten een start te maken met het station Breda in schaal H0 (1:87). Om verschillende redenen is gekozen voor het station, zoals dat er in het begin van de 20e eeuw heeft uitgezien. Het station uit die tijd heeft vele mogelijkheden in zich. Op de eerste plaats is het een station uit de eigen omgeving en daarmee is het dan ook voor velen herkenbaar. Het is bovendien een station met veel verkeersmogelijkheden. Het verkeer uit de Randstad sluit hier aan op de oost-westverbinding (Tilburg – Roosendaal). Daarmee ligt Breda op een interstedelijke lijn, maar is ook aangesloten op kleinere plaatsen, waardoor tevens lokaal verkeer voorkomt. Breda beschikte in die periode over een groot rangeeremplacement. Dit alles maakt interessante treinbewegingen mogelijk. Naast het gewone spoor lagen ook in diezelfde periode tramsporen naar verschillende omliggende dorpen. Het eerste stationsgebouw in Breda, althans op de huidige locatie, is gebouwd van hout. Dat is noodzakelijk, omdat het precies lag in het schootsveld (in noordelijke richting) van het garnizoen van Breda. Het Ministerie van Oorlog had daarom als eis gesteld, dat het station in tijden van oorlog snel moet kunnen worden ontmanteld, om vrije schootsbanen mogelijk te maken. (Het allereerste station lag echter buiten de singels en de vestingwerken.) Een deel van het station met spooremplacement ligt zelfs op de oude vestingmuur.
Dat houten stationsgebouw is diverse keren verbouwd en aangepast. Later, in 1932, werd het houten station aan drie kanten aan de buitenzijde omgeven met een muur in steen. Daardoor werd het houten vakwerk, zeker aan de voorzijde, aan het zicht onttrokken. Alleen aan de perronzijde bleef dit vakwerk wel zichtbaar. Door het stenen uiterlijk leek het dan een ander stationsgebouw, maar dat was het dus niet.
Voor onze modelbaan hebben wij de keuze laten vallen op het houten stationsgebouw zoals dat er kort voor de ombouw naar steen heeft uitgezien. Als richtjaar gebruikten we 1927. De keuze viel op 1927, omdat aan het eind van dat jaar het locomotievendepot, de draaischijf en het kolenpark buiten gebruik werden gesteld. We wilden dit dynamisch gebeuren juist nog wel in onze maquette  betrekken.
Op een oude ansichtkaart van Breda anno 1914 is te zien hoe het station er toen heeft uitgezien. Helaas is deze niet meer beschikbaar wegens auteursrechten, alleen beschikbaar in de studiezaal van het Stadsarchief Breda.

Maar hierbij wel een foto van een door ons gemaakt schaalmodel van het station uit die tijd

Schaalmodel 1:87 station Breda anno 1925

Om het station na te bouwen, maar ook de direct omliggende objecten, zijn onder andere de archieven van de Nederlandse Spoorwegen, de gemeente Breda, het BHIC geraadpleegd. Vele tekeningen en bouwvergunningen zijn bestudeerd, ook foto’s behoren tot de informatiebronnen. Op die manier wordt een zo natuurgetrouw mogelijke nabootsing gerealiseerd. Ook het spoorwegemplacement werd volgens het oorspronkelijke sporenplan nagebouwd. Er is geprobeerd daarbij zo weinig mogelijk concessies te doen aan de werkelijkheid.

De oorspronkelijke modelbaan, 1e ontwerp, bestond uit een groot aantal segmenten. Elk segment was 120 centimeter lang en 60 centimeter breed. Om de treinen weer te kunnen laten terugkeren zijn aan beide uiteinden keerlussen gemaakt. Door de segmenten aan elkaar te koppelen ontstond een baan van 17,40 meter lang. Met de bouw van het model is in 1986 begonnen. In de loop van de tijd ontstond er steeds meer slijtage. Ook voldeed het onderstel waarop de segmenten geplaatst moeten worden niet meer. Daarnaast was de besturing van de baan nog geheel analoog.
We hebben daarom in 2012 besloten een geheel nieuw ontwerp te maken met ook compleet nieuwe modulebakken.
Ook besloten we om in plaats van keerlussen aan beide uiteinden in het nieuwe ontwerp gebruik te gaan maken van een ovaal. De bedoeling was treinen te laten verdwijnen achter een wand nadat ze het station verlaten hadden. Achter deze wand maakten we een fiddle-yard, waar we treinen kunnen opstellen of tijdelijk ophouden.
In het Turfschip hadden we in 2013 echter geen ruimte voor het opnieuw opbouwen van de baan. Gelukkig hadden we geheel onverwacht in maart 2013 de tijdelijke beschikking gekregen over een grote ruimte om onze bouwplannen te kunnen realiseren. De eigenaar van het betrokken pand zijn wij daarvoor bijzonder dankbaar.
Hier startte dus de bouw van de “huidige Bredabaan”